Giới thiệu

SIEU TH? XE T?I

D?a Ch?: 36 Hoang C?u – D?ng Da – Ha N?i

Tel: 0989.837.999

Email: tantan1809@gmail.com – kdsieuthixetai@gmail.com

Ho?t d?ng kinh doanh trong cac linh v?c:
–  Nh?p kh?u o to: xe chuyen d?ng, xe ben, xe t?i
– Cung c?p may moc, thi?t b? cong trinh c?a cac hang co uy tin nhu : Komatsu, Kobelco, Hitachi, Sakai, Daewoo, Tamrock, Kawasaki, Huyndai…La m?t trong nh?ng thuong hi?u uy tin va la s? l?a tr?n hang d?u c?a cac nha d?u tu cung nhu khach hang t?i th? tru?ng trong nu?c va ngoai nu?c.Xin g?i t?i Quy khach hang, Quy d?i tac l?i chuc s?c kh?e va l?i chao tran tr?ng!
Chung toi t? hao la nha s?n xu?t, phan ph?i uy tin – chuyen nghi?p cac lo?i o to tren th? tru?ng Vi?t Nam, v?i ch?ng lo?i phong phu, da d?ng v? ki?u dang, m?u ma va phu h?p v?i m?i di?u ki?n d?a hinh cung nhu nhu c?u cong vi?c c?a Quy khach.
Chung toi chuyen cung c?p cac lo?i xe t?i c?a cac hang :Chenglong,  Hyundai, Dongfeng, Kia, Howo nh?p kh?u nguyen chi?c va l?p rap trong nu?c:
Xe chuyen d?ng Chenglong, Dongfeng, Hyundai, Kia, Hino, Isuzu, Howo …
+ Xe xitec ch? nhien li?u.
+ Xe phun nu?c r?a du?ng – tu?i cay.
+ Xe b?n ch? hoa ch?t, ch? khi hoa l?ng LPG.
+ Xe b?n ch? th?c ph?m: D?u an, s?a tuoi.
+ Xe moi tru?ng: ep ch? rac, xe quet hut rac, xe hut bun – b?n c?u, xe ch? bun, ph? th?i.
+ Xe c?u h? giao thong: xe trang b? c?u + t?i + cang, xe san tru?t + cang keo.
+ Xe c?u ho?: xe nu?c, xe nu?c + b?t, xe nu?c + thang, xe thang.
+ Xe t?i g?n c?u: Xe c?u (thang) co gi? s?a ch?a di?n + den du?ng, xe c?u t? hanh.
+ Xe xay d?ng cong trinh: Xe tr?n be tong tuoi, xe bom be tong, xe ch? xi mang r?i, xe ch? tro b?i.
Xe t?i lo?i 1 – 2 c?u Chenglong, Hyudai, Dongfeng, Howo, Kia, Jac …
+ Xe t?i chassis _ xe chua co thung
+ Xe t?i thung: t?i thung l?ng, t?i thung mui ph? b?t, t?i thung kin, thung dong l?nh+ Xe co co c?u nang h? hang ch? xe may
+ Xe t?i ben t? d?.
+ Xe d?u keo
Xe ch? khach Hyudai, Samco, Transico, Daewoo …
+ Gh? ng?i: t? 16 – 47 ch? ng?i
+ Giu?ng n?m: 1 – 2 t?ng.
+ Xe buyt: 40 – 80 ch? ng?i + d?ng.
May cong trinh Komatsu, Hitachi, Kobelco, Sumitomo, Sakai, Kawasaki, Lugong, Hyundai robex, Daewoo Sola, Doosan, Santui…
Tran Tr?ng !